Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BHV OPLEIDING.NL B.V.

Gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer 77056884.

1. Identiteit van de onderneming

 • –  Statutaire naam en handelsnaam: BHV Opleiding.NL B.V.
 • –  Vestigingsadres: Driemanssteeweg 174, 3084 CB Rotterdam
 • –  Telefoonnummer: (+31) 088 086 60 40
 • –  Websites: www.bhvopleiding.nl
 • –  E-mailadres: info@bhvopleiding.nl
 • –  KvK-nummer: 77056884
 • –  Btw-identificatienummer: NL860886189B01

2. Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • −  BHV Opleiding.nl: BHV Opleiding.NL B.V.;
 • −  Medewerker: de natuurlijke persoon die in dienst is van BHVOpleiding.nl of namens BHV Opleiding.nl betrokken is bij deuitvoering van Diensten;
 • −  Offerte: elk door of namens BHV Opleiding.nl aan de Opdrachtgeveruitgebracht aanbod;
 • −  Diensten: alle verrichtingen c.q. werkzaamheden die het onderwerpvan een Overeenkomst vormen, zoals onder andere Opleidingen,oefeningen en examens.
 • −  Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon,dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersoon, die Diensten van BHV Opleiding.nl afneemt/afnemen, die aan BHV Opleiding.nl opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen dan wel met BHV Opleiding.nl een overeenkomst sluit/sluiten;
 • −  Opdracht: een door de Opdrachtgever aan BHV Opleiding.nl, al dan niet op grond van een bestaande Overeenkomst, verstrekt verzoek om levering van Diensten;
 • −  Opleidingen: cursussen, trainingen, oefeningen, workshops en alle overige handelingen en/of bijeenkomsten die er op gericht zijn kennis en kunde over te dragen en/of te delen en/of ervaringen en/of vaardigheden over te brengen;
 • −  Open Opleiding: een Opleiding waaraan een ieder, na Aanmelding, kan deelnemen die voldoet aan de door BHV Opleiding.nl gestelde toelatingscriteria;
 • −  Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een Opleiding;
 • −  Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding;
 • −  Prijs: het bedrag dat voor deelname aan een Opleiding verschuldigdis en voor aanvang van de Opleiding betaald dient te worden;
 • −  Partijen: de Opdrachtgever en BHV Opleiding.nl.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden gelden voor en maken deel uit van iedere aanbieding, Offerte en iedere Overeenkomst tussen BHV Opleiding.nl en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, opdrachten, diensten en werkzaamheden tussen de Opdrachtgever en BHV Opleiding.nl, worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze Voorwaarden.
 2. Alle bepalingen in deze Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor de Medewerkers van BHV Opleiding.nl en personen die namens BHV Opleiding.nl betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten.
 3. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met BHV Opleiding.nl aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 4. Door het stand komen van een Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van eventuele bedingen, inkoop- of andere voorwaarden (hoe ook genaamd) van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en BHV Opleiding.nl zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien BHV Opleiding.nl niet steeds stipte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BHV Opleiding.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen BHV Opleiding.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

a. Alle Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van BHV Opleiding.nl zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden, herroepen worden, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de Offerte, prijsopgave of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend en betreft het steeds slechts een uitnodiging tot het overeenkomen van een Overeenkomst.

b. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een aanbieding of Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

c. De in een Offerte, prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht BHV Opleiding.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, prijsopgaven of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

e. Een Overeenkomst komt tot stand door aanmelding van een Deelnemer voor een Opleiding.

f. Als moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment waarop de Deelnemer zich aanmeldt voor een Opleiding. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat BHV Opleiding.nl aanvangt met de uitvoering daarvan.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

a. De Overeenkomst wordt door BHV Opleiding.nl uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. BHV Opleiding.nl heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

b. BHV Opleiding.nl kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.

c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BHV Opleiding.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

d. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die BHV Opleiding.nl redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel juist uitvoeren van de Overeenkomst in de gewenste vorm aan BHV Opleiding.nl beschikbaar worden gesteld. Tevens verschaft de Opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst.

e. BHV Opleiding.nl is gerechtigd om de Deelnemer of overige direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokkenen te vragen bewijzen van vereiste geneeskundige verklaringen, keuringsbewijzen en/of opleidingen dan wel vrijstellingen te overleggen en om daarvan een geldig afschrift ter beschikking te stellen aan BHV Opleiding.nl. Het afnemen van diensten van BHV Opleiding.nl zonder de noodzakelijke geneeskundige verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.

f. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BHV Opleiding.nl duidelijk kenbaar was.

g. Iedere Deelnemer dient zich te conformeren aan alle besluiten die BHV Opleiding.nl in het algemeen belang heeft genomen en de aanwijzingen op te volgen die de Deelnemer in het kader van de Overeenkomst door of namens BHV Opleiding.nl. worden opgedragen.

h. Indien een Deelnemer tijdens een Opleiding door zijn/haar gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhindert, kan hem/haar door de docent verdere deelname aan de Opleiding worden geweigerd. De Deelnemer kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.

j. BHV Opleiding.nl heeft het recht een Deelnemer te weigeren, indien de Deelnemer, naar het inzicht van BHV Opleiding.nl, niet voldoet aan de door BHV Opleiding.nl gestelde toelatingscriteria, dan wel wanneer voor de Opleiding een geneeskundige verklaring van gezondheid is vereist en deze door de Deelnemer niet kan worden overlegd.

k. Wederzijds zullen Opdrachtgever en BHV Opleiding.nl elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.

6. Uitvoeringstermijnen

 1. Uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering aangegeven en zijn geen fatale termijnen. BHV Opleiding.nl neemt de aangegeven uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht.
 2. Geringe overschrijding van de uitvoeringstermijn, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van BHV Opleiding.nl, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Bij aanmerkelijke overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever BHV Opleiding.nl schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens BHV Opleiding.nl in verzuim komt te verkeren.
 3. Indien het aantal aanmeldingen voor een Opleiding daartoe aanleiding geef is BHV Opleiding.nl gerechtigd om Opleidingen te verplaatsen naar een andere datum en/of samen te voegen met een Opleiding op andere cursuslocatie of in zijn geheel geen doorgang te laten vinden. BHV Opleiding.nl behoudt zich het recht voor de Opleiding te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De Deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

7. Bijzondere bepalingen met betrekking tot Open Opleidingen

 1. BHV Opleiding.nl kondigt Open Opleidingen, doch niet uitsluitend, aan op haar website www.bhvopleiding.nl. De prijzen, plaatsen en data die worden genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
 2. De Aanmelding van een Deelnemer voor een door BHV Opleiding.nl te verzorgen Open Opleiding kan door Opdrachtgever plaatsvinden door inschrijving op een Opleiding via de website BHVOpleiding.nl. De inschrijving dient onmiddellijk gevolgd te worden door betaling van de prijs van de Opleiding, eventueel lesmateriaal en examenkosten.
 3. Indien de inschrijving en betaling zijn afgerond ontvangt de Opdrachtgever en/of Deelnemer een bevestiging per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand met betrekking tot deelname aan de betreffende Open Cursus.
 4. In het geval geen bevestiging door BHV Opleiding.nl is verstuurd, is er geen sprake van een formele aanmelding.
 5. Een Open Opleiding vindt slechts dan doorgang wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. BHV Opleiding.nl besluit uiterlijk vijf dagen voor de aangekondigde aanvang definitief of de Open Opleiding al dan niet doorgang kan vinden in verband met de aanmelding van voldoende deelnemers. Indien een Open Opleiding geen doorgang vindt, worden de Opdrachtgever en/of Deelnemer, die zich heeft aangemeld, hierover onverwijld geïnformeerd. Indien mogelijk biedt BHV Opleiding.nl de Opdrachtgever/ Deelnemer een vervangende opleidingsmogelijkheid aan. Indien de Opdrachtgever/Deelnemer hiervan geen gebruik wenst te maken maakt, wordt het opleidingsgeld gerestitueerd. In een dergelijk geval worden eventueel tussentijdse prijsstijgingen niet aan de Opdrachtgever/ Deelnemer berekend.

f. Annulering/verplaatsing van deelname aan een Open Opleiding door de Opdrachtgever of Deelnemer is uitsluitend mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:

 • −  De annulering of verplaatsing kan alleen per brief of per e-mail worden doorgegeven aan de cursusadministratie van BHV Opleiding.nl;
 • −  In geval van annulering tot 21 werkdagen voor aanvang van de Opleiding is de helft (50%) van de opleidingsprijs verschuldigd en kan restitutie van het restant worden verzocht;
 • −  In geval van annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de Opleiding is de volledige opleidingsprijs verschuldigd en bestaat geen recht op enige restitutie;
 • −  In geval van beëindiging van de Opleiding door de Opdrachtgever of Deelnemer na aanvang van de Opleiding of indien de Deelnemer niet aan de Opleiding deelneemt heeft de Opdrachtgever geen recht op enige restitutie, remissie of verplaatsing.
 • −  Eventuele door BHV Opleiding.nl gemaakte examen-kosten zijn volledig verschuldigd indien de Opleiding binnen 10 werkdagen voor aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd.i. Ziekte of verhindering van de Deelnemer geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de Overeenkomst.
  Wel is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits de vervanger vóór het begin van de Opleiding wordt aangemeld. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Wel is de Opdrachtgever gehouden er op toe te zien dat de vervanger voldoet aan alle eisen tot deelneming, die door BHV Opleiding.nl aan een Deelnemer zijn gesteld.8. Prijzen en betalinga. Opleidingen worden verzorgd tegen de overeengekomen prijzen. De prijzen van de Opleidingen worden gecommuniceerd op de website www.bhvopleiding.nlb. Bij aanmelding voor een Opleiding door middel van (online) inschrijving via de website www.bhvopleiding.nl gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website op het moment van aanmelding.c. Betaling dient onmiddellijk met de inschrijving plaats te vinden. Zonder ontvangen betaling bestaat geen recht op deelname aan de Opleiding.

  d. Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de deelname aan een Opleiding een factuur.

  9. Gebreken en klachttermijnen

  a. BHV Opleiding.nl stelt alles in het werk om de kwaliteit van haar Diensten te waarborgen. Mocht Opdrachtgever en/of de Deelnemer desondanks een klacht hebben ten aanzien van de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening, dan kan deze uiterlijk tot 14 dagen na afloop van de Opleiding schriftelijk worden gemeld aan BHV Opleiding.nl. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

  b. Indien een klacht met betrekking tot verrichte Diensten gegrond is, zal BHV Opleiding.nl de Deelnemer aanbieden alsnog of nogmaals deel te nemen aan de Opleiding, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever gelijktijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal BHV Opleiding.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.

c. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende klacht.

d. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten werden geleverd of hadden moeten zijn geleverd.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien BHV Opleiding.nl en/of de door BHV Opleiding.nl ingeschakelde personen aansprakelijk mocht(en) zijn (daaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad), dan is de aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.
 2. BHV Opleiding.nl is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van Diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het door BHV Opleiding.nl niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de Diensten mag worden vertrouwd of schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld door of namens BHV Opleiding.nl.
 3. Indien BHV Opleiding.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van BHV Opleiding.nl voor uitkering in aanmerking komt dan wel een bedrag gelijk aan tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 10.000 in geval van zaaksschade en € 500.000 in geval van letselschade, per gebeurtenis. Indien er zowel zaaksschade als letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 500.000 van toepassing. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. BHV Opleiding.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BHV Opleiding.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BHV Opleiding.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 5. BHV Opleiding.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies of loonkosten van werknemers van Opdrachtgever, behoudens opzet van BHV Opleiding.nl.
 6. Het betreden van de terreinen van BHV Opleiding.nl geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan voertuigen of ander materieel van of namens Opdrachtgever is BHV Opleiding.nl niet aansprakelijk.
 7. BHV Opleiding.nl is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, die is ontstaan door het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) een Opleiding of het opvolgen en/of interpreteren van aanbevelingen verstrekt door of namens BHV Opleiding.nl in het kader van de Opleiding. Evenmin is BHV Opleiding.nl aansprakelijk voor schade door het opvolgen en/of interpreteren van aanbevelingen, aanwijzingen, instructies etc. in door haar verstrekt opleidingsmateriaal.
 8. Een vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een handelen of nalaten van of namens BHV Opleiding.nl moet binnen vijf dagen na het ontdekken daarvan bij BHV Opleiding.nl worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 9. Iedere vordering die Opdrachtgever op BHV Opleiding.nl heeft vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na afronding van de Opleiding, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

11. Overmacht

 1. BHV Opleiding.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een van de wil van BHV Opleiding.nl onafhankelijke omstandigheid (overmacht). Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BHV Opleiding.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BHV Opleiding.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. BHV Opleiding.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BHV Opleiding.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien BHV Opleiding.nl zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare aanleiding, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat BHV Opleiding.nl in staat is de verplichtingen na te komen. BHV Opleiding.nl informeert de Opdrachtgever hierover onmiddellijk na het intreden van een dergelijke aanleiding.
 4. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BHV Opleiding.nl niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Voor zover BHV Opleiding.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BHV Opleiding.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Geheimhouding en verwerken Persoonsgegevens (AVG)

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. BHV Opleiding.nl is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij BHV Opleiding.nl een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van, al dan niet schriftelijke, uitingen van BHV Opleiding.nl niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van BHV Opleiding.nl. Dit is anders indien de voornoemde uitingen de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.
 4. Door opdrachtgever aan BHV Opleiding.nl verstrekte persoonsgegevens zullen door BHV Opleiding.nl niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tenzij BHV Opleiding.nl op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
 5. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Algemene
  verordening gegevensbescherming (AVG) alle verplichtingen uit die wet zal naleven. Opdrachtgever BHV Opleiding.nl voor alle aanspraken van derden die jegens BHV Opleiding.nl mochten worden ingesteld op grond van deze wet.
 6. De door BHV Opleiding.nl te verwerken persoonsgegevens, vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als “verantwoordelijke” geldt en BHV Opleiding.nl als de ‘verwerker’.
 7. BHV Opleiding.nl zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard 16. van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, indien a. en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van BHV b. Opleiding.nl bevinden.
 1. BHV Opleiding.nl staat er voor in dat een ieder die handelt namens BHV Opleiding.nl, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze gegevens slechts verwerkt na voorafgaande opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. BHV Opleiding.nl staat ervoor in dat zij op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.
 2. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van BHV Opleiding.nl dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal BHV Opleiding.nl daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor worden afzonderlijk gefactureerd.
 3. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt BHV Opleiding.nl de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolgis; en
  • Wat de (voorgestelde) oplossing is.

13. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden behoudt BHV Opleiding.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door BHV Opleiding.nl verstrekte stukken, zoals, maar niet beperkt tot, aanbiedingen, rapporten, lesmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van BHV Opleiding.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij de voornoemde stukken de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, film en/of video- opnamen te maken van de Opleidingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BHV Opleiding.nl.

14. Verjaring

a. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten en/of Zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

15. Toepasselijk recht en beslechting geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen BHV Opleiding.nl en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien uit hoofde van een tussen BHV Opleiding.nl en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke in rechte dient te worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

16. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met BHV Opleiding.nl

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Rotterdam op 24 februari 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 77056884.